20160624 -- ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษา รุ่นที่ 11

posted Jun 24, 2016, 2:24 AM by ทวิปริญญาโท รามคำแหง   [ updated Jun 24, 2016, 4:11 AM ]
ประกาศโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษา รุ่นที่ 11
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559