RSS :: MPA MBA #11


20160715 -- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11

posted Jul 17, 2016, 10:20 PM by ทวิปริญญาโท รามคำแหง   [ updated Jul 17, 2016, 10:21 PM ]

ประกาศ
โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 11
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

20160624 -- ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษา รุ่นที่ 11

posted Jun 24, 2016, 2:24 AM by ทวิปริญญาโท รามคำแหง   [ updated Jun 24, 2016, 4:11 AM ]

ประกาศโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักศึกษา รุ่นที่ 11
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559


1-2 of 2