20160525 -- ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ทวิฯ รุ่น 9) PBA 6198 (แก้ตัว) ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

posted Jun 24, 2016, 4:33 AM by ทวิปริญญาโท รามคำแหง   [ updated Jun 24, 2016, 4:33 AM ]
ประกาศโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้ (แก้ตัว) ปีการศึกษา 2558 แก่นักศึกษาในวันที่ 1, 8 และ 15 พฤษภาคม 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ได้ประมวลผลการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบ ดังต่อไปนี้ .... รายละเอียด ....