20160417 -- ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ทวิฯ รุ่น 9) PBA 6198 ครั้งที่ 1 ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

posted Jun 24, 2016, 4:07 AM by ทวิปริญญาโท รามคำแหง   [ updated Jun 24, 2016, 4:21 AM ]
ประกาศโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 แก่นักศึกษาในวันที่ 6, 20 และ 27 มีนาคม 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ได้ประมวลผลการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบ ดังต่อไปนี้ ... รายละเอียด ...