20160715 -- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 11


ประกาศ
โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 11
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559


ตามที่โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 และได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกไปแล้วนั้น บัดนี้ โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 11 .... 


...........(รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย เลาหวิเชียร)
ประธานกรรมการบริหารโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจตรวจสอบรายชื่อในเอกสาร PDF
ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2559