COURSES : รายวิชา

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Dual Master’s Degree Program in Public and Business Administration

ชื่อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รปศ.ม. , บธ.ม.
Master of Public Administration , Master of Business Administration
MPA , MBA


หลักสูตรการศึกษา (นักศึกษารุ่นปัจจุบันจะใช้หลักสูตร 2556)
จำนวนหน่วยกิตรวม 45 หน่วยกิต

หลักสูตรการศึกษาหมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
RAM 6003 บัณฑิตศึกษา
PBA 6101 ภาษาอังกฤษชั้นสูงสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

หมวดวิชาบังคับ จำนวน 8 วิชา 24 หน่วยกิต
PBA 6102 สถิติและการวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ
PBA 6111 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
PBA 6112 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการจัดการการผลิต
PBA 6113 ทฤษฎีการจัดการและพฤติกรรมองค์การ
PBA 6114 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
PBA 6115 การจัดการเชิงกลยุทธ์
PBA 6116 การจัดการการเงิน
PBA 6117 การจัดการการตลาด

หมวดวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต
PBA 6121 ทฤษฎีรัฐศาสนศาสตร์
PBA 6122 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
PBA 6123 การจัดการและการประเมินผลโครงการ

หมวดวิชาเอกบริหารธุรกิจ จำนวน 3 วิชา 9 หน่วยกิต
PBA 6132 การบัญชีบริหาร
PBA 6133 การศึกษาความเป็นไปได้
PBA 6134 สัมมนาการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการจัดการธุรกิระหว่างประเทศ

หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระทางการจัดการ จำนวน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
PBA 6189 การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการจัดการ

การสอบประมวลความรู้
PBA 6198 สอบประมวลความรู้


ระบบการศึกษา
  • สำเร็จแล้วได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ คือรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  • การศึกษาใช้การเรียนแบบ Block Course System เรียนจนจบกระบวนวิชาและสอบวัดผล แล้วจึงเรียนกระบวนวิชาถัดไป ในแต่ละวิชามีชั่วโมงการเรียนไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยแบ่งการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่ง เป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
  • เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์

จำนวนนักศึกษา
รับนักศึกษาเข้าศึกษาประมาณ 80 คน

สถานที่ศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ


Contact us : ติดต่อเรา

หลักสูตร